• „Koło Historii”
  Czasopismo naukowe studentów historii
  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ISSN 1505-8530

  Pierwszy numer „Koła Historii” ukazał się wiosną 1998 r., jako zbiór materiałów Koła Naukowego Historyków Studentów UMCS.
  Najnowszy, numer 19, to recenzowany periodyk naukowy, afiliowany z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  W procesie wydawniczym znajduje się aktualnie 20. numer czasopisma. Na recenzje i sprawozdania czekamy do 25 lutego pod adresem: kolo.historii.knhs@gmail.com.

  Redakcja czasopisma
  • Skład redakcji 19. numeru "Koła Historii"

   Redaktor naczelny:

   Damian Podoba

   Redaktor tematyczny:

   Andrzej Grabowski

   Redaktor językowy:

   Izabela Puchala


  Rada Naukowa
  • Alfabetycznie przedstawiony skład międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma "Koło Historii":

   Arkadiusz Adamczyk (UJK-Filia Piotrków Trybunalski)

   Cristina González Caizán (UW)

   Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk (UJK-Filia Piotrków Trybunalski)

   Grzegorz Jawor (UMCS)

   Krzysztof Kania (UMK)

   Robert Litwiński (UMCS)

   Janusz Mierzwa (UJ)

   Imre Molnár (MSZ Republiki Węgier)

   Ivan Monolatij (Narodowy Uniwersytet Przykarpacki w Iwanofrankiwsku)

   Xavier Móreno Juliá (Uniwersytet Rovira i Virgili Tarragona)

   Jacek Piotrowski (UWr)

   Marek Sioma (UMCS)

   Dariusz Słapek (UMCS)

   Andrej Tóth (Uniwersytet Śląski w Opawie)

   Marek Woźniak (UMCS)


  Procedura recenzowania
  • Procedura recenzowania artykułów publikowanych na łamach czasopisma "Koło Historii" została opracowana na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego.

   1. Redakcja „Koła Historii” kieruje się w procesie recenzowania artykułów zasadami: profesjonalizmu, anonimowości, obiektywizmu, bezstronności, zachowania należytej staranności i unikania konfliktu interesów.

   2. Artykuły przysłane do publikacji w „Kole Historii” są kierowane do Redakcji, która dokonuje oceny zgodności nadesłanych materiałów z tematyką czasopisma.

   3. Redakcja, zgodnie z zasadą profesjonalizmu, kieruje nadesłane artykuły do recenzji przez niezależnych recenzentów w stopniu minimum doktora, specjalizujących się w danej tematyce.

   4. Podczas procesu recenzowania zachowywana jest poufność oraz zasada anonimowości (nie ujawnia się autorom artykułów nazwisk recenzentów).

   5. W celu zachowania obiektywizmu, bezstronności oraz w celu uniknięcia konfliktu interesów artykuły są przesyłane do recenzji osobom nie związanym żadnymi koneksjami z autorami.

   6. W celu zachowania zasady należytej staranności w przypadku stwierdzenia znaczącej różnicy w ocenie Redakcja kieruje artykuł do recenzji dodatkowej.

   7. Redakcja decyduje o przyjęciu do publikacji lub odrzuceniu artykułów.

   8. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji i decyzji Redakcji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu.

   9. Recenzje w formie pisemnej są przechowywane w aktach Redakcji przez okres dwóch lat.

   10. Każdy numer czasopisma "Koło Historii" zawiera opublikowane zestawienie nazwisk recenzentów dokonujących oceny artykułów daneg numeru.


  Redakcja czasopisma
  • Poniżej przedstawiamy wymogi dotyczące formatowania tekstów do półrocznika "Koło Historii"

   Wymogi redaktorskie:

   1. Objętość tekstu powinna mieścić się w przedziale 20-40 tys. znaków ze spacjami i przypisami.
   2. Treść artykułu prosimy pisać czcionką Times New Roman 12 z interlinią 1,5 wiersza, wyjustowane.
   3. Przypisy należy sporządzać czcionką Times New Roman 10 z interlinią 1,0 bez wcięcia, wyjustowane.
   4. Margines górny, dolny, lewy oraz prawy powinien wynosić 2,5 cm, natomiast wcięcie akapitowe 1,0.
   5. Do tekstu powinny być dołączone streszczenia w językach: polskim, angielskim i rosyjskim, sformatowane w następujący sposób: czcionka Cambria 10, interlinia 1.0, bez wcięcia, wyjustowane.
   6. Na początku dokumentu powinny znaleźć się informacje o autorze: imię i nazwisko, afiliacja uniwersytecka i miasto, adres mailowy oraz wyśrodkowany i pogrubiony tytuł artykułu.
   7. Zgłoszenie powinno zawierać zeskanowany formularz recenzencki, uzupełniony i podpisany przez pracownika naukowego w stopniu min. doktora.
   8. W zgłoszeniu powinna znaleźć się nota biograficzna napisana wg wytycznych redakcji.
   9. Artykuły powinny być zapisane w formacie .docx, .doc.
   10. Gotowe zgłoszenia należy przesłać na adres kolo.historii.knhs@gmail.com z dopiskiem KHXX (XX - preferowany numer) oraz inicjałami i tytułem artykułu w temacie maila.
   Zgłaszając tekst do "Koła Historii", autor oświadcza, że artykuł nie był dotąd nigdzie publikowany.

   Ułożenie tekstu:

   1. W lewym górnym rogu powinny znajdować się: imię i nazwisko autora tekstu, miasto i afiliacja, adres e-mail autora.
   2. Tytuł artykułu: Times New Roman 14, pogubiona, wyśrodkowane.
   3. Streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim: Cambria 10, interlinia 1.0, wyjustowane.
   4. Treść właściwa artykułu.
   5. Streszczenia i słowa kluczowe: angielskie, rosyjskie: Cambria 10, interlinia 1.0, wyjustowane.

   Formularz recenzji

   Wytyczne do noty biograficznej
  

  Koło Historii Nr 19

  Abstrakty

  Polski...... Angielski...... Niemiecki...... Francuski


  The non-military functions of seats belonging to junior clerks of the Teutonic Knights in the commandry of Gdańsk

  The seats of low offi ce workers of the Teutonic Order were located in its commandry of Gdańsk, in such cities as Lębork, Mirachowo, Miechucin, Sulmin and Puck. Moreover, The Teutonic Knights owned farms which were located in Wielka Wieś (now Władysławowo), Cieplewo and Warcz, as well as in the vicinity of aforementioned properties. The advancement of researches related to buildings mentioned above is diff erent. There is much data about castles in Puck and Lębork but on the other hand there is very little information about buildings in Wielka Wieś, Cieplewo and Warcz. The seats of low offi ce workers of the Teutonic Knights, which were signifi cant for proper functioning of the State of the Teutonic Order in Prussia, varied according to their function and the rank of the offi ce located in those seats. The farms varied according to their types i.e. whether the crops were cultivated or the animals were bred there.

  Key words: State of the Teutonic Knights, Teutonic castles, medieval manors

  The legal status of the Moriscos in Spain during the reign of the Catholic Monarchs and its evolution in the 16th century

  The Arabic conquest of most of the territory of the Iberian Peninsula in the 8th century had a very signifi cant impact on the functioning of the Spanish Christian monarchies in subsequent centuries. The continuing work of the Reconquist was accompanied by the urgent problem of what to do with the new Muslim subjects. In parallel, there was a question of numerous Jewish settlement. The Spanish government took into account several possibilities: giving them the rights, classifi ed them to second-class citizens, and exile them from the country. These three concepts alternately came to the fore at the court of Ferdinand and Isabella and their successors. Finally, at the beginning of the 17th century, Filip III decided on a radical and fi nal solution, but was it for sure benefi cial to the nascent modern empire?

  Key words: Inquisition, Catholic Monarchs, Morisco, Jews, Spain, pope, Reconquest, intolerance, Exile

  The attempt of Sigismund III Vasa to regain the throne of Sweden between 1600 and 1632

  The aim of the following article is the presentation of the actions taken by Sigismund III Vasa in order to regain the Swedish crown between 1600–1632. The actions included both military and diplomatic methods. The monarch was determined to fi ght for his lost legacy. The text presents also the attempts to gather allies in the confl ict for the Swedish crown and boldconcepts of forging political alliances. In the text, the most important battles, such as the Battle of Kircholm and Oliwa are presented, as well as the domestic situation of Rzeczpospolita. Sigismund was forced to fi ght against the strong opposition in the country that was against him and his reforms. These events had a profound impact on the course of the confl ict. The article also describes the relationship between Poland and Russia. Subsequent confl icts with Moscow did not allow the monarch to focus on the issue of Swedish crown. Another problem was Turkey and Tatars waiting for the proper time to attack.

  Key words: Sweden, Sigismund III, diplomacy, Swedish crown, opposition, allies, Russia

  The importance of communication for the Greek merchants in Lviv at the turn of the seventeenth century – the multidimensionality of issue

  The article takes complex issues of communications of Greek who were coming to Lviv with the citizens of the Republic of Poland. There was a turbulent time of change within the local Orthodox community in the context of planned union with the Roman Catholic Church and the incorporation of the Russian lands to the Republic of Poland. The historical background of these processes and the importance of the Greek families (Korniakt, Jani, Vevelli) was – not only in the trade but also in the political objectives of diff erent backgrounds. The last one often were the actions of a spy. Greek merchants, especially the clergy, which was highlighted in the article, constituted the link between the Orthodox Ea st and the Russian lands of the Republic of Poland. The article is an elaboration of the complex issues of the kinds of communication, based on the example of the communication between the residents of Lviv and the representatives of the eastern Greek Orthodox communities.

  Key words: Communication, Greek trade, Greek merchants, espionage, diplomatic mission due to the plan of creating union with Rome and joining

  The reforms of trade and craftsmanship, introduced by Commission of Boni Ordinis in Lublin, between 1781 and 1789

  During the reign of Stanisław August a plenty of initiatives aimed at improving the living conditions of urban residents. One of those initiatives was the establishment of the Commission of Boni Ordinis. The article presents the analysis of activities of the Commission of Boni Ordinis in Lublin, which pertained to the functioning of trade and craftsmanship in this city. The analysis proves the fact that the activity of Commissioners refl ected the tendencies represented by the conservative part of nobility which sought to keep the archaic system of guilds. Consequently, the regulations of the Commission concerned mainly issues of organizing urban economy, not including broader problems related to its functioning.

  Key words: The Commission of Boni Ordinis, Lublin, eighteenth century, guilds, trade

  Zdzisław Lubomirski – from the mayor of Warsaw to regent during the Great War

  In the twentieth century Warsaw happened to belong to the territories of diff erent countries. During the Second World War the city experienced great suff ering after the failed Warsaw Uprising in 1944. At the beginning of the war, during the September Campaign the city was valiantly opposing the armies of the Nazis under the command of Stefan Starzyński, the Mayor of Warsaw. When Juliusz Rómmel, the general of Polish army, proposed that Stefan Starzyński should escape from Warsaw, the Mayor refused. Similar devotion towards Warsaw was characteristic for the little- known Mayor of Warsaw during the First World War, Zdzisław Lubomirski. His pre-war work for charity, being the chairman of the Central Citizen Committee (tłum. własne; Polish: Komitet Obywatelski) and staying in the capital during crucial moments for the situation of the city were reasons to consider him the real leader. Those two aforementioned heroes lived during diff erent times but shared the same courage of their conviction. Lubomirski, just as Starzyński twentyfi ve years later, did not escape from Warsaw and was ready to oppose the army of the Second Reich. In my article I would like to trace the episodes of life of Zdzisław Lubomirski from the moment when the Soviet Armies left Warsaw until proclaiming the Act of 5th November. Moreover, I would like to comment on his political decisions in the context of possibilities which occurred during his leadership and in the broader context of the Great War.

  Key words: Prince, president, activist, leader, Warsaw

  The mortality rate of the Russian prisoners of war in the Province of West Prussia between 1914 and 1918

  In the fi rst months of the First World War, Germany faced the problem of what to do with the Russians who were taken captive. The unexpected success of the German army created a need to establish the network of POW (prisoner of war) camps, far from the front. The fi rst such places were created in the area of East Prussia, the Province of West Prussia and Pomerania. Makeshift camp buildings, poor sanitary condition, harsh weather conditions, the poor physical condition of prisoners together with numerous war wounds and diseases caught in the battlefi eld led to the early deaths among prisoners. With time, the mortality rate among the captured soldiers decreased; however, it reached its climax during the fi nal months of the war, thanks to the Spanish fl u epidemic. In some camps, the mortality rate reached as high as 10%–12% (the average for the whole time of the functioning of the camp). Between 1914 and 1918, the prisoners worked in many kommandos, subcamps and individual farms or factories situated all over Prussia and Pomerania.

  Key words: The First World War, 1914–1918, prisoners of war, mortality, death, epidemics, infectious diseases, POWs, captive camps, stalag, ofl ag, West Prussia, kommandos of working prisoners.

  The activity of Polish Gymnastic Society “Falcon” in the Upper Silesia between 1895 and 1921 – the role of the activists of the society during the Silesian Uprisings between 1919 and 1921

  The aim of this article is to evaluate broad and complex activity of Polish Gymnastic Society “Falcon” in the Upper Silesia between 1895 and 1921 and to take into account the infl uence the society had on the course of the Silesian Uprisings. “Falcon” was one of the organizations which were independent in their political and cultural work, starting from the end of the 19th century. The fi rst unit of the society, called “nest”, was established in Lviv in 1867 and the fi rst unit in the Upper Silesia was established in Bytom in 1895, on the initiative of activists from Poznan. From the end of the 19th century until year 1921 the society experienced rapid development of its activities, making contribution to many signifi cant moments in Polish history, namely in the establishment of scouting in Poland, in the formation of the Blue Army as well as in the preparation and the course of the Greater Poland Uprising 1918–1919. Moreover, “Falcon” infl uenced the development of sport in Poland and the formation of Polish national movement, and contributed to organizing national celebrations and to activity of paramilitary formations. In my work I would like to present the infl uence of “Falcon” on Polish independence movement, on social and political life in the Upper Silesia as well as on the political careers of the Silesian political leaders, such as Wojciech Korfanty, Józef Rymer, Józef Dreyza, Augustyn Świder. Furthermore, I would like to present the role of “Falcon” in raising national awareness of the Silesians and the creation of insurgent structures. The researches about the activity of “Falcon” in Poland, conducted up to now, were concentrated on the contribution of the society to sport, particularly to gymnastics. Sport was the important part of this organization. Nevertheless, “Falcon” was chiefl y the national organization preparing the society to fi ght for independence. Therefore, the most important part of my article will be devoted to proving to what extent the activity of the society had an eff ect on insurgent activity in the Upper Silesia. In this part I will make an attempt to answer two questions; fi rstly, which of the organizations – “Falcon” or Polish Military Organization of the Upper Silesia – infl uenced more signifi cantly the course of the uprisings and secondly, what was the infl uence of the activists from Greater Poland on the creation of insurgent structures in the Upper Silesia. The researches conducted by historians such as Andrzej Bogucki, Eligiusz Niewiadomski, Zdzisław Pawluczuk, Anna Ryfowa and others show that the units of “Falcon” had great impact on the communities connected with the society, what is crucial for the sake of evaluating the Silesian Uprisings. A signifi cant issue is the reach of “Falcon” in the Upper Silesia – 265 “nests” comprising around 20.000 members by the time of the Third Silesian Uprising. The researches conducted in the past proved the relation of members with the local communities and their commitment to work of nests and insurgent structures. The role of the “Falcon” activists during the Silesian Uprising was prominent and for that reason the society was rewarded with the War Order of Virtuti Militari. Furthermore, after setting the frontier of Poland the former activists assumed prestigious offi ces; Józef Rymer became the voivode of Silesia, Paweł Dombek became the mayor of Chorzów and Wojciech Korfanty became the vice prime minister of Poland. This article is a response to the interest of Poles in successful Polish uprisings and the history of the Upper Silesia, in the face of threatening reinterpretation of Polish history by the activists of the Silesian Autonomy Movement.

  Key words: The Polish Gymnastic Society “Falcon”, the Silesian Uprisings, the Upper Silesia

  Relations between the Communist regime and the Orthodox Church in Russia (and the Soviet Union) 1917–1945

  The article concerns the eff orts of communist regime to liquidate the Orthodox Church in Russia. The paper describes law, persecution and propaganda against people professing Orthodoxy in the period discussed. I also mentioned about reaction of persecuted believers. The Second World War brought improvement of relations between the two parties. The struggle between the Orthodox Church and the Communists ended in the subordination of religious institutions to the government. Although it may sound like a great victory of regime, in fact the main goal has not been achieved. The Orthodox Church endured.

  Key words: Orthodox, Orthodoxy, persecution, relics, atheism, Living Orthodox, anti-Orthodox Legislation

  Let them speak executioner – Auschwitz-Birkenau in testimony of commandant Rudolf Hoess

  This paper aims to present the Auschwitz-Birkenau from the perspective of the founder and the fi rst camp commandant Rudolf Hoess. There are a lot of testimonies and evidence concerning the concentration camps and extermination coming from former prisoners. Unfortunately, still little is known about how the camps were perceive by the SS. Historical sources have a huge infl uence for that – only a few of the crew camps wrote down his memoirs, diaries and testimony. After the war, often they are destroying them, fearing that the terrible deeds that were made come to light leading to their conviction. Those that have survived, especially after the war should be subjected precisely criticism because the SS tried not to reveal his participation in the Nazi extermination machine, for example by throwing the blame on superiors, or stating that they were only following orders. A similar criticism was subjected to this source, Autobiography of Rudolf Hoess, confronting his testimony to the testimonies of prisoners, archival documents, numerous monographs and my own knowledge about KL Auschwitz-Birkenau. This enabled it to shed light on some not too extensively described, or at all unknown issues concerning the life and conditions in Auschwitz, things administrative and economic related to the management and development of Konzentrationslager Auschwitz, as well as the implementation of the Nazi plan to exterminate the Jews – the fi nal solution of the Jewish question. Objective stated in the title, namely the presentation of the camp through the eyes criminal and supreme authority in Auschwitz-Birkenau, was realized. But we have to remember, that the members of SS shows the same events diff erently – for example, the commandant, the guard and the head of crematorium pay attention on the other issues. Many of the surviving testimony so far did not live to description, which is why, despite the partial fi ll the gap this topic remains open. It is worth to pay attention to this article, because thanks to it, you can draw a psychological profi le war criminal – a rebellious son, a perfect husband and father, a devoted soldier and bestial killer.

  Key words: World War II, Auschwitz-Birkenau, Rudolf Höss, testiomony of SS, victims, The Final Solution of Jewish question

  The role of the media in communication of government with people of Zimbabwe since independence

  The article refers to the role of media in communication between the government of Republic of Zimbabwe and Zimbabweans. South Rhodesia gained the independence in 1980 after a civil war, called the Bush War or, in Shona language, Chimurenga. The new free country was named Zimbabwe, in a honor of middleages kingdom Great Zimbabwe. The Zimbabwe African National Union (ZANU), led by Robert Mugabe won the fi rst election, in 1980. Media played a considerable role from the beginning of the Mugabe’s regime. Therefore the government have been conscious the importance of the media, it began to be used by them as a propaganda tool. Creating such institutions as The Zimbabwe Mass Media Trust or Zimbabwe Institute of Mass Communication was used to broadcast party’s programme to wide crowd groups of people. Year by year, freedom of the media was more and more reduced. The most crucial moment was in 2001, when the last independent newspaper The Daily News was closed down as a result of the government violent policy. Nowadays, in Zimbabwe the role of the Internet is increasing as well as some independent websites. Social media take a special place in this process. It is diffi cultto tell how future of the freedom of media in Zimbabwe might change. Although Robert Mugabe’s advanced age (born in 1924) allows to presumethat some positive changes will occur after his death, it is uncertain who will take the power in Zimbabwe afterwardsand what kind of policy will be prevail.

  Key words: Zimbabwe, media, mass media, society, freedom of media, freedom of speech, Robert Mugabe

  Realism or “pol-realism”? The divergent visions of the Polish People’s Republic and the movement of “progressive Catholics” in the works of Aleksander Bocheński and Joseph Mackiewicz

  Joseph Mackiewicz and Aleksander Bocheński were among the most important and most expressive Polish political writers in 20th century. They shared similar views during the interwar period but after the Second World War their views became completely divergent. Mackiewicz preserved and developed his pre-war vision of political reality, in which emphasized anti-communism and the harmfulness of nationalisms. Bocheński, in contrast, gave up his aversion to communism and began to affi rm political situation in the Polish People’s Republic after Yalta Conference and to claim that the Polish nation should compromise with the Polish communists and the Soviet Union, in the name of political realism. Mackiewicz called this concept “political realism” which in his opinion was the erroneous understanding of the political situation, caused by misunderstanding the objectives of Soviet policy and equating the Soviet Union with Russia. Moreover, Mackiewicz believed that movement of “progressive Catholics” was made of agents acting for the communists. Bochenski held traditional views on the international situation and disregarded the question of ideologies. The most important issue for him was defending “national substance”.

  Key words: political realism, communism, the Polish People’s Republic, the Soviet Union, the PAX Association

  From the “Third Way” to balanced development. The meaning of encyclical Laudato Si’ in the development of Catholic social teaching

  Encyclical Laudato Si’ written by Pope Francis w as considered a groundbreaking or even revolutionary document. However, after the thourogh analysis of the development of Catholic social teaching pertaining to economy, one may question such opinions. The statements related to balanced development, which can be found in the encyclical, not only do not undermine the ideas of former popes but also develop them. The aim of this article is to present the signifi cance of encyclical Laudato Si’ in forming social teaching of Catholic Church.

  Key words: balanced development, Catholic social teaching, Pope Francis, Laudato Si’, economic Doctrines

  Public relations and social communication as ways of realization the paradigm of public principle of archives

  The starting point of the article is to mention some works on the revaluation of archival paradigm, namely an article of Angelika Menne-Haritz (fi rst published in Archival Science in 2001 and a year later reprinted on pages of Archeion) titled Access – the reformulation of an archival paradigm, Mark Green’s article The Power of Meaning: The Archival Mission in the Postmodern Age, and the text written by Waldemar Chorążyczewski and Agnieszka Rosa titled Is the public principle a new paradigm of archival science? The next part is the historical way of describing briefl y the public principle using the variety of sources, such as Polish court books of the sixteenth century, the achievements of the French Revolution (up to the present) and open archives for all user groups. In the following part archive is presented as an institution with a specifi c environment; this specifi c environment, according to one of its defi nitions, is that part of society with which an institution have relation. The receivers of public relations messages from archives are precisely identifi ed in this part. The purpose of the last section is presenting the selected public relations activities of Polish archives: organization of events, the use of visual identifi cation system, the use of offi cial websites and social networking websites: facebook.com, twitter.com, youtube.com, and educational activities of Polish state archives.

  Key words: public principle, archival paradigm, public relations of archives, social communication in archives

  Hide  Die nicht-militärischen Sitze der kleinen Beamten der Orden auf dem Gebiet commandery Danzig

  Auf dem Gebiet des commandery Danzig – in Lębork, Mirachowo, Miechucin, Sulim und Puck gab es die Ämter der niedrigen Rang. Die Landsitze haben sich in Wielka Wieś (heute Władysławowo), in Cieplewo und Warcz und auch neben den oben genannten Schlösser und Hofe befi ndet. Der Fortschritt der Untersuchung der bestimmten Objekten ist unterschiedlich. Im Falle des Schlosses in Puck ist die Untersuchung fortgeschritten. Von der Sitz in Lębork weiß man viel im Gegeteil zu den Objekten in Wielka Wieś, Cieplew und Warcz. Die Sitze der kleinen Beamten der Orden waren sehr abwechslungsreich und spielten eine wichtige Rolle für das Funktionieren des Deutschordenslandes in Preußen. In den Ämtern hat man sich mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Problemen viel beschäftigt. Die Sitze der Ämter waren selbst die Schlösser und Hofe, deswegen müssten sie an die Erfüllung seiner Rolle angepasst werden. Daraus folgt, dass ihr Aussehen von der Rang des Amtes abgängig war.

  Schlusswörter: Der Deutschordensland, die Deutsche Orden, die mittelalterlichen Hofe

  Die rechtliche Situation der Muslime aus der Iberischen Halbinsel zur Zeit der Herrschaft der Katholischen Königen und ihre Evolution im XVI Jhd.

  Die Arabische Eroberung des großen Teils der Iberischen Halbinsel im VIII Jhd. hat die Funktionsweise der christlichen Monarchien in den nächsten Jahrhunderten erheblich beeinfl usst. Samt der fortschreitenden Reconquista tritt ein großes Problem auf— was sollte man mit den neuen muslimischen Untertanen tun? Gleichzeitig begannen sich die Juden anzusiedeln. Es wurden drei Möglichkeiten berücksichtigt, ob man ihnen die Rechte verleihen, als Bürger zweiter Klasse betrachten oder aus dem Land hinaustreiben. Auf dem Hof von Isabelle und Ferdinand und ihrer Nachfolger hat man sich mit diesem Thema mehrmals auseinandergesetzt. Schließlich hat man am Anfang XVII Jhd. eine radikale und endgültige Entscheidung getroff en. Ist sie allerdings für das entstehende, neuzeitliche Imperium günstig?

  Schlusswörter: Die Inquisition, die katholischen Könige, die Muslime aus der Iberischen Halbinsel, die Juden, Spanien, der Papst, die Reconquista, die Intoleranz, die Vertreibung

  Die Versuche der Widerbeschaffung der schwedischen Krone von Sigismund III Vasa in Jahren 1600–1632

  Der Ziel dieses Artikels beruht darauf, dass man die von Sigmund III Vasa vorgenommenen Handlungen zwecks der Widerbeschaff ung der schwedischen Krone in Jahren 1600–1632, zu berücksichtigen. Die Handlugen werden sowohl militärisch, als auch diplomatisch ausgeführt. Der König hatte nicht vor, seine verlorene Erbe ohne den Kampf zu verlassen. Der Text bezieht sich auch darauf, wie man nach den Verbündeten, während des Kampfs um die schwedische Krone, sucht. Es werden auch damit verbundene, kühne Konzepte des politischen Bündnisse in Betracht gezogen.

  Schlusswörter: Schweden, Sigismund III Vasa, die Diplomatie, die schwedische Krone

  Die Bedeutung der Kommunikation für den griechischen Handel in Lwow an der Wende des XVI und XVII Jahrhundertes – die Mehrdeutigkeit des Problems

  Dieser Artikel bezieht sich auf die problematische Kommunikation zwischen den Griechischen, die nach Lemberg ankamen und den polnischen Bürgern. Es war eine sehr stürmische Zeit für die russisch-orthodoxe Gesellschaft in Bezug auf die Unionspläne mit Rom und ihre Verwirklichung auf dem russischen Gebiet. In diesem Artikel werden diese Prozesse und Bedeutung der Griechischen – Korniakta, Jani, Vevelli nicht nur für die Handelsbeziehungen, sondern auch für die Verwirklichung der politischen Ziele von verschiedenen Gesellschaften, hervorgehoben. Die letzten Handlungen waren meistens auf Spionage ausgerichtet. Die griechischen Händler, insbesondere die Geistlichen, spielten eine wichtige Rolle bei der Verbindung zwischen dem russisch-orthodoxen Ost und den russischen Gebieten der Republik Polen. In diesem Artikel wird der Autor die vielschichtige Problematik der Kommunikation unter den Bürgern aus Lemberg und den östlichen Gesellschaften, in diesem Fall der russisch-orthodoxen griechischen Gesellschaften darstellen.

  Schlusswörter: Die Kommunikation, die griechische Handel, die Spionage, die diplomatische Vertretung

  Die Reformen der Kommission „Boni Ordinis“ in Lublin im Bereich der Funktionsweise des Handels und des Handwerks

  Im Zeitraum der Herrschaft von König Stanisław August werden viele Initiativen unterstützt, die auf Verbesserung der Lebensbedingungen der Bewohner des Landes ausgerichtet werden. Diese Initiative umfasste die Einberufung der Kommission „Boni Ordnis“. Der Autor des Artikels analysiert auf Grundlage des „Boni Ordinis“ von Lublin ihre Funktionsweise im Bereich des Handels und des Handwerks. Er wollte damit beweisen, dass die Aktivitäten der Kommissaren mit den Aktivitäten des konservativen Adels, die nach dem archaischen Muster der Zünfte gerichtet werden, gleichzusetzen ist. Als dieser Folge umfassten die Verordnungen der Kommission vor allem die Frage der städtischen Wirtschaft. Allerdings beziehen sich diese Verordnungen auf ihre problematische Funktionsweise nicht.

  Schlusswörter: Die Kommission „Boni Ordinis“, Lublin, XVIII Jhd., die Handwerkerschaft, der Handel

  Zdzislaw Lubomirski - vom Bürgermeister von Warschau nach Regent während des Großen Krieges

  In ihren zwanzig Jahrhunderten hatte Warschau viele Besitzer. Eine besonders schwere Zeit war für Warschau der Zweite Weltkrieg und die Katastrophe des Warschauer Aufstands. Am Anfang hat die Hauptstadt sich heldenhaft vor dem deutschen Angriff gewehrt. Die Rolle des Führers nahm der Präsident Stanisław Starzyński an. Er hat den Vorschlag vom General Rómmel über das Verlassen der Hauptstadt zurückgewiesen und sagte: „Tak jak pan dzieli los swoich żołnierzy – tak i ja pozostanę wśród swoich”. Eine sehr große Liebe zu Warschau hat auch der zweite damalige Präsident von Warschau – Zdzisław Lubomirski geäußert. Er ist zwar weniger berühmt, hat aber viel Gutes für dieser Stadt getan. Andere Gelegenheit, andere Zeitrahmen aber derselbe Mut. Während der Europäischen Revolutionen 1848–1849 wurde er zu einem Führer des polnischen Volkes. Außerdem hat er sich vor dem Krieg in die karitativen Tätigkeiten engagiert. Danach hatte er den Vorsitz des Bürgerausschusses. Die Tatsache, dass er in den schwierigen Zeiten der Hauptstadt nicht verlassen hat, trug dazu bei, dass die Polen ihm als den off ensichtlichen Führer des Volkes betrachtet haben. Das 5.August 1915 war für die Hauptstadt ein Schwerpunkt, weil damals die Deutschen in den polnischen Staat einmarschiert sind. Lubomirski, ähnlich wie Starzyński 25 Jahre später, hat die Hauptstadt nicht verlassen und als Gastgeber die Soldaten des Dritten Reiches aufgenommen. In diesem Artikel wird der Versuch unternommen, das Laben von Zdzisław Lubomirski ab dem Verlassen der Hauptstadt von Soldaten der Roten Armee bis zum Akt des 5. November zu beschreiben. Im Hinblick auf die Bedingungen und damalige Möglichkeiten, die die Entscheidungen von Lubomirski bestimmt haben, werden sie in einem weiteren Kontext des Großen Kriegs dargestellt.

  Schlusswörter: Prinz, Präsident, Aktivist, Anführer, Warschau

  Die Sterblichkeit der Kriegsgefangenen zwischen 1914– 1918 auf dem Gebiet der westlichen Preußen

  Schon seit Anfang des Ersten Weltkrieges haben sich die Deutschen mit dem Problem der Kriegsgefangenen auseinandergesetzt. Aufgrund der Erfolge der Deutschen wurde es notwendig, die Gefangenenlager, die sich außer der Reichweite der Front befi nden, zu gründen. Einer dieser Orte entstanden auf dem Gebiet der westlichen, östlichen Preußen und des Pommerns. Provisorisches Gebäude, schlechte sanitarische und atmosphärische Bedingungen tragen sich zum Tod der ersten Kriegsgefangenen. Im Laufe der Zeit wurde die Zahl der gefangenen Soldaten gesunken. Allerdings hat sie sich noch mal radikal erhöht während der letzten Monaten des Krieges, als sich die die Epidemie der Grippe verbreitet hat. In manchen Gefangenlager betrug die Sterblichkeit 10%–12% ( die Durchschnitt aus dem Zeitraum des Funktionierens des Gefangenenlagers). 1914–1918 haben die Kriegsgefangenen in den Arbeitskommando, in den Nebenlagern, in den einzelnen Landwirtschaften oder in den Industriebetrieben auf dem Gebiet des Preußens und Pommerns, gearbeitet. Daraus ergibt sich die Feststellung, dass das Problem der Sterblichkeit der Gefangenen nicht nur die festen Lager umfasst.

  Schlusswörter: Der Erste Weltkrieg, 1914–1918, die Kriegsgefangenen, die Sterblichkeit, der Tod, die Epidemien, die ansteckenden Krankheiten, die Gefangenenlager, der Stalag, der Offi zierlager, das Westpreußen, die Arbeitskommando

  „Sokol“ Turnbewegung im Oberschlesien in den Jahren 1895–1921- die Rolle der Mitglieder der „Sokol“ Turnbewegung in den Aufständen in Oberschlesien

  Die vorliegende Arbeit hat zum Hauptziel die Bewertung der komplexen Aktivitäten der „Sokol“ Turnbewegung im Oberschlesien in den Jahren 1895–1921, mit dem besonderen Fokus auf den Einfl uss dieser Organisation auf den Verlauf der Aufständen im Oberschlesien. „Sokol“ war einer der nicht zahlreichen Organisationen, die das unabhängige politische,- und kulturelle Leben seit dem Ende des XIX. Jhd. kultiviert hat. Ihre Traditionen stammen aus dem Jahr 1867, wenn die erste Einheit im Lemberg gegründet wurde. Im Oberschlesien entstand die erste „Sokol“ Turnbewegung in Bytom im Jahr 1895 auf Anregung der Aktivisten aus Posen. Seit dem Ende des XIX. Jhd. bis zum 1921 entwickelte sich „Sokol“ sehr dynamisch und gab zu folgenden Ereignissen her: die Entstehung der polnischen Pfadfi nderbewegung, die Entwicklung des polnischen Sportes, paramilitärische Tätigkeit im Zeitraum zwischen 1912 bis 1914, der Einfl uss auf die Entwicklung der polnischen nationalen Bewegung, die Entstehung der Blauen Armee, die Veranstaltung der großen nationales Feierlichkeiten (z.B. Zlot Grunwaldzki in 1910 in Krakau), die Vorbereitung und Verlauf des Posener Aufstands. In Schlesien war die Rolle der Mitglieder der „Sokol“ Turnbewegung während der Aufständen in Oberschlesien besonders erkennbar. Die Beteiligung der „Sokol“ Turnbewegung in den Bemühungen, die Unabhängigkeit wiederzuerlangen, wurde nie näher dargestellt, deshalb möchte ich in dieser Arbeit den Einfl uss dieser Organisation nicht nur auf diese Sache aber auch auf folgende darzustellen: auf das gesellschaftliche und politische Leben im Oberschlesien, auf den Einfl uss dieser Organisation auf die politische,- und nationale Aktivität der Anführern aus Oberschlesien (z.B. von Wojciech Korfanty, Józef Rymer, Józef Dreyza, Augustyn Świder). Ich habe auch die Absicht, die Rolle der „Sokol“ Turnbewegung im nationalen Bewusstsein der Schlesiern und in Gründung der Staatsstrukturen zu schildern. Die bisherigen Forschungen über die Tätigkeit von „Sokol“ auf den polnischen Gebiet beschränkten sich vor allem auf die Rolle des Sports und die Entwicklung der Gymnastik. Der Sport war ein wichtiger Teil dieser Organisation, aber sie war vor allem die nationale Organisation, die zur Fortsetzung des Polentums diente und der Kader und die Gesellschaft für den Kampf um die Unabhängigkeit diente. Im Anschluss an die schon genannten Aspekten möchte ich der wichtigste Teil meiner Arbeit, nicht nur den Strukturen und den Mitgliedern der Organisation, sondern auch ihre Rolle in der aufständischen Tätigkeiten widmen. Ich habe die Absicht die Grundaspekten der aufständischen Tätigkeit im Oberschlesien darzustellen. Dazu brauche ich die Antwort auf zwei Fragen zu fi nden: Basierten die Aufstände in großen Masse auf die „Sokol“ Turnbewegung oder auf Polnischen Militärorganisation im Oberschlesien? Welchen Einfl uss hatten die großpolnischen Aktivisten auf die Gründung der polnischen Organisationen im Oberschlesien? Es gibt die Forschungen unter andrem von Andrzej Bogucki aus Bydgoszcz, Eliasz Niewiadomski, Zdzislaw Pawluczuk, Anna Ryfowa, die als Beweis gelten können, dass die „Sokol“ Turnbewegung den großen Einfl uss auf die bestimmten Menschen und ihre Umgebung hatten. Das war relevant bei solchen Ereignissen, wie die Aufständen im Oberschlesien. Eine wichtige Rolle spielte auch die Größe dieser Organisation im Oberschlesien. Sie war tätig auf die Gebiete bis zur Oder. Bis zum Ausbruch des Dritten Aufstand (2/3 Mai 1921) hatte sie 265 Einheiten mit der Zahl 20 Tausend der Mitglieder. Alle Mitgliedern waren besonders für das Leben der Einheiten engagiert. Die „Sokol“ Turnbewegung wurde mit höchsten polnischen Militärverdienstorden Virtuti Militari ausgezeichnet, weil ihre Aktivisten besonders an die Aufständen im Oberschlesien teilgenommen haben. Nach der endgültigen Feststellung der Grenzen haben ihre Mitglieder angesehene Stellungen in die freien Republik Polen übernommen. Józef Rymer war der schlesische Woiwode, Paweł Dombek wurde der Präsident von Chrzanów, Wojciech Korfanty übernahm die Stelle des Abgeordneten und Vizepräsidenten von der unabhängigen Republik Polen. Die vorliegende Arbeit gilt als die Antwort auf die Interesse der polnischen Gesellschaft an gewonnenen polnischen Aufständen und an der Geschichte von Oberschlesien, angesichts der Neuinterpretation der polnischen Geschichte durch die Mitglieder der Bewegung für die Autonomie Schlesiens.

  Schlusswörter: die „Sokol“ Turnbewegung, Aufstand im Oberschlesien, Schlesien

  Die Verhältnisse zwischen kommunistischen Regierung und christlichorthodoxen Glaube in Russland (und in Sowjetunion)

  Der vorliegende Artikel richtet seinen Fokus auf die Methoden des Kampfes mit der christlich- orthodoxen Glaube und der Weiterentwicklung, die unter den Einfl uss von der veränderten innenpolitischen Lage in Russland (und später in Sowjetunion)-durch die kommunistische Regierung stattgefunden hat. Durch die Anwendung des Names „die Verhältnisse“ im Titel bin ich verpfl ichtet, die zweiseitigen Beziehungen zwischen den Gläubigen und den Regierenden darzustellen. In der vorliegenden Arbeit habe ich die areligiöse Gesetzgebung, die wirklichen Verfolgungen, propagandistischer Kampf mit der christlich-orthodoxen Glaube und das Tauwetter in den Verhältnissen zwischen russischen christlich-orthodoxen Glaube mit der Regierung der Sowjetunion während des Zweiten Weltkrieges dargestellt. Die Arbeit hat die chronologische Reihenfolge, weil sie als eine Geschichte aussehen sollte. Die Fragen überschneiden teilweise der Chronologie. Das ist das Ergebnis des Verlaufens von bestimmten Stufen des Kampfes mit der christlich-orthodoxen Kirche. In einigen Fällen habe ich die Retrospektive in Anspruch genommen, deshalb hat diese Narration keinen perfekten Charakter. In dieser Arbeit wird der Versuch unternommen, die Verhältnisse zwischen der kommunistischen Regierung und der christlichorthodoxen Glaube in Russland (und in Sowjetunion), im Zeitraum zwischen der Oktoberrevolution und dem Ende des Zweiten Weltkrieges, darzustellen. Die wichtigsten Fragen wurden nicht ausgelassen.

  Schlusswörter: die orthodoxe Kirche, die christlich-orthodoxe Glaube, die Reliquien, „lebende“ orthodoxe Kirche, die Legislation gegen orthodoxe Kirche

  Lassen wir den Scharfrichter sprechen! – Die Aussagen über Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, die von dem Kommandant Rudolf Höss dargestellt wurden

  Der vorliegende Referat hat zum Ziel die Darstellung der KL Auschwitz-Birkenau aus der Sicht des Gründers und des ersten Kommandanten. Es gibt viele Berichten der ehemaligen Gefangenen über KL Auschwitz-Birkenau und die Vernichtung. Es fehlt leider an die Betrachtungsweise der SS-Männer und SS-Frauen. Nicht jeder SS-Mann hat seine Erinnerungen ausgezeichnet. Der große Teil der Erinnerungen wurde nach dem Ende des Krieges vernichtet, weil sie den Angst hatten, für solche grausamen Taten die Strafe zu erhalten. Die Berichten, die nicht vernichtet wurden, sollte man einer Kritik unterziehen. Die SS-Männer erklärten ihre Taten, dass sie nur ihre Aufgaben erfüllt haben. Die Autobiografi e von Rudolf Höss sollte man mit den Berichten von den ehemaligen Gefangenen, den Archivdokumenten, den zahllosen Monografi en, und dem eigenen Wissen über KL Auschwitz-Birkenau gegenüberstellen. Es ist nötig, um die fl üchtig geschriebenen oder die unbekannten Aspekte des Lebens in KL, administrativ-wirtschaftlichen Angelegenheiten und den mit der Ausrottung von Juden verbundenen Planvollzug zu begreifen. Der Ziel der vorliegenden Arbeit wurde erfüllt. Ich habe die Aussagen von dem Kommandant Rudolf Höss über Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau präsentiert. Nicht ohne Bedeutung ist auch, dass die SS-Männer stellten dieselben Aspekten unterschiedlich dar. In Abhängigkeit von der Stelle in KL beachteten sie andere Sachen. Es gibt viele Berichten, die noch nicht bearbeitet werden, deshalb gilt dieses Thema als off en. Es lohnt sich, die Aufmerksamkeit auf diesen Artikel zu lenken. Dadurch ist es möglich das psychologische Portrait des Kriegsverbrechers aufzuzeichnen. Sie waren die rebellierenden Söhne, vorbildliche Väter und Ehemänner, aber auch die treuen Soldaten und bestialische Mörder.

  Schlusswörter: der Zweite Weltkrieg, Auschwitz-Birkenau, Rudolf Höss, Die Aussagen der SS-Beamter, die Opfern, die Endlösung

  Verräter und Dissidenten. Die Rolle der Medien in der Kommunikation zwischen die Regierung in Zimbabwe und die Gesellschaft seit der Erlangung der Unabhängigkeit

  Der vorliegende Artikel hat zum Ziel die Darstellung der Umständen der Entstehung von der regionalen Organisation im südlichen Teil vom Afrika- Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft (ang. SADCC) und des destabilisierenden Einfl usses der RSA Politik auf ihre Tätigkeit. Die Unabhängigkeit von Republik Südafrika war einer der wichtigsten Gründe zur Errichtung vom SADCC und ihre Herausforderung zusätzlich. In 1976 wurde ein inoffi zielles Bündnis von Angola, Botswana, Mosambik, Tansania und Sambia gegründet. Es hatte zum Ziel die Unterstützung der Unabhängigkeitskämpfe, innerhalb solcher Länder, die sich am Bereich unter Einfl uss von der Republik Südafrika befanden. Das war die Grundlage zur Entstehung in 1980 einer Organisation, an die solche Staaten wie Lesotho, Malawi, Swasiland und Republik Simbabwe herangetreten haben. Die wichtigsten Aufgaben von SADCC waren alle Lösungen, die zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit von der Republik Südafrika führten. Das wirksame Verfahren war leider unmöglich, weil es dort keine allgemeine Entwicklungsstrategie gab. Die destabilisierende Politik von Pretoria und Unterstützung der Konfl ikten in Angola, Mosambik, Republik Simbabwe verkomplizierten die Lage der SADCC-Länder. Das hatte einen negativen Einfl uss auf den wirtschaftlichen Anstieg. Die positiven Veränderungen waren mit dem Endes des Kalten Krieges und folgenden Änderungen auf internationaler Ebene verbunden: der Rückzug der Kubanern aus Angola, die Unabhängigkeit von Namibia, der Verzieht auf in Republik Südafrika geltenden Apartheid. Für SADCCLänder war das die Zeit, wenn sie ihre bisherige Werte verändern konnten. Das regionale Bündnis wurde gegründet. In 1992 riefen alle SADCC-Länder (auch Namibia seit 1990) die Gründung einer Neuen Organisation- Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft (eng. SADC) aus. In 1994 hat sich dieser Organisation Republik Südafrika ausgeschlossen. Ihre Hauptziele umfassen die Gründung des regionalen zollfreien Marktes und die Einführung gemeinsamer Währung. Diese Ziele sind schrittweise zu realisieren.

  Schlusswörter: SADCC, die Organisation, Südafrika, Republik Südafrika, Frontländer, Apartheid, die Wirtschaft, die Politik, Kalter Krieg

  Realismus oder Polrealismus? Die unterschiedlichen Vorstellungen von der Volksrepublik Polen und fortschriftlichen Katholiken in den Werke von Aleksander Bocheński und Józef Mackiewicz

  Józef Mackiewicz und Aleksander Bocheński waren die wichtigen und ausdrucksvollen polnischen politischen Schriftsteller des XX. Jhd. In der Zwischenkriegszeit waren ihre Ansichten sehr ähnlich. Sie veränderten sich aber infolge der Ereignissen des Zweiten Weltkrieges. Mackiewicz hat seine Vorkriegsvision der politischen Wirklichkeit aufbewahren. Er unterzeichnete nur den Antikommunismus und die schädliche Rolle des Nationalismus. Bocheński schreib wegen der Affi rmation der Situation auf dem polnischen Gebiet nach der Konferenz von Jalta und der Notwendigkeit der Einigung Polen mit Kommunistischen Partei Polens und mit Sowjetunion des politischen Realismus. Mackiewicz nannte diese Konzeption als Polrealismus – falsches Abfüllen der politischen Situation, das durch das Missverständnis der Politikziele der Sowjetunion und die fasche Gleichsetzung die Sowjetunion mit Russland verursacht war. Bocheński gründete die Bewegung der fortschrittlichen Katholiken. Mackiewicz behandelte sie als geheimdienstlicher Faktor, der dem Kommunismus diente. Bocheński dachte, dass das Wichtigste die Abwehr der Nation ist, weil er an traditionelle Vision der internationalen Lage gebunden war.

  Schlusswörter: politscher Realismus, Polrealismus, die Volksrepublik Polen, Sowjetunion, das PAX Verein

  Vom „Dritten Weg” bis zur Nachhaltigen Entwicklung. Die Rolle der Enzyklika Laudato Si in der Katholischen Soziallehre

  Die Enzyklika Laudato Si gilt als ein entscheidendes oder sogar als revolutionäres Dokument. Die tiefgründige Überlegung der Entwicklung der Katholischen Soziallehre im wirtschaftlichen Themenbereich lässt solche Feststellung anzweifeln. Die mit der nachhaltigen Entwicklung verbundenen Fragen stellen nicht die Äußerungen der Vorgängern von Papst Franziskus, sie sind sogar kreativ entwickelt. Das hat den Bezug vor allem auf die Lehre vom Papst Benedikt XVI. Der vorliegende Artikel hat zum Ziel die eingehende Auff assung der Rolle und der Stelle dieser Enzyklika in der Entwicklung der Katholischen Soziallehre.

  Schlusswörter: nachhaltige Entwicklung, Katholische Soziallehre, Papst Franziskus, Laudato Si, die ökonomische Lehre

  Public Relations und soziale Kommunikation als einer der Möglichkeiten für die Erfüllung des Paradigmas vom Publikum der Archivaren

  In der internationalen und polnischen Archivkunde kommt die Forderung auf die Änderung ihres Paradigmas an dem Grundsatz vom Publikum der Archivaren. Diese Änderung verlässt auf die völlige Nutzerfähigkeit, Entgegenkommen seinen Bedürfnissen und Ermunterung zur Teilnahme, anstatt der passiven Erwartungen auf die Kunden. Dieses Prinzip führt neue Erwartungen und Aufgaben ein. Diese Einrichtung war bisher nur zur Sammlung, Erfassung, Bearbeitung, Aufbewahrung und Übermittlung des Archivmaterials. Das vorliegende Referat wurde in einigen Teilen geteilt. Das erste hat zum Ziel die Einführung der Zuhörern in die Thematik. Es geht um die Darstellung von Voraussetzungen und die Geschichte von Public Relations und sozialer Kommunikation. Im zweiten Teil wurde das Archiv als die Einrichtung, die der Teil der Gesellschaft ist, dargestellt. In einem der Defi nitionen vom Archiv steht, dass das Archiv ein solcher Teil der Gesellschaft ist, das mit der Gesellschaft in den Verhältnissen hineingeht. Der dritte Teil richtet seinen Fokus auf Public Relations der polnischen Archiven. Die sozialen Verhältnisse gelten als der Dialog. Sie basieren auf dem Austausch von Verlautbarungen ihrer Mitgliedern. Nach der Defi nition sind Public Relations die Erlangung der Harmonie mit der Umgebung durch gegenseitige Einigung, die auf echte und völlige Information basiert. Wenn Public Relations gut und überlegt benutzt werden, können sie in die positiven Einschätzung dieser Einrichtung, ihrer Tätigkeiten und Mitarbeitern resultieren. Anderenfalls werden sie die Umgebung entmutigen. In diesem Teil habe ich die Hilfsmitteln von Public Relations (visuelle Identifi zierung, Veranstaltungen, Kontakt mit Medien, Bildungstätigkeit, ePR-Internetseiten und soziale Medien) besprochen. Ich habe auch ihre Verwertung auf die bestimmten Beispielen dargestellt. Ihre Bildungsrolle habe ich auch gezeigt.

  Schlusswörter: Öff entlichkeitsprinzip, Archivparadigma, Öff entlichkeitsarbeit der Archive, soziale Kommunikation im Archiv

  Verbergen  Les fonctions non militaires des sieges de petits fonctionnaires teutoniques a la commanderie de Gdańsk

  A la zone de la commanderie de Gdansk il y avait des bureaux de plus bas niveau a Lebork, Mirachow, Miechucin, Sulmin et Puck. Les métairies s’est situées dans la Grande Ville (actuellement Wladyslawowo), Cieplew, Warcz et aussi pres des châteaux et des cours mentionés ci-dessous. Le niveau de recherches sur les objects particuliers est diff erent. Quant au château de Puck, il est tres avancé. Le siege a Lebork semble etre bien identifi é. D’autre part il y a des édifi ces qu’on ne sait pas du tout. Les sieges de petits fonctionnaires teutoniques était tres diversités et tres importants pour le fonctionnement de l’état teutonique en Prusse. Le réseau des autorités s’occupait de la population et de l’économie. Les châteaux et les cours qui étaient leurs sieges devaient etre adoptés pour jouer ce rôle. En conséquence leur forme et leur application dépendaient fondamentalement du niveau de l’autorité. Les métairies étaient diversées en fonction du type de l’économie sur lequel il se concentraient. Certaines d’eux pratiquaient de l’agriculture, d’autres élévaient des animaux.

  Mots-clés: état monastique des chevaliers teutoniques, châteaux teutoniques, cours Médiévals

  La situation juridique des morisques espagnols sous le régime de rois catholiques et sa évolution au XVIe siecle

  La conquete de la majorité de territoire de la Péninsule Ibérique au VIIIe siecle par les Arabes ait eu un impact tres signifi catif sur le fonctionnement des mo narchies catholiques espagnoles La reconquista qui progresse était compagnée par le problem pressant – quoi on doit faire avec des sujets musulmans. Parallelement les Juifs deviennent plus en plus nombreux. On a considéré quelques possibilités: l’attribution de droits, la déclaration comme les citoyen de seconde zone ou l’exil. Dans la cour d’Isabelle et de Ferdinand et de leurs descendants ces trois conceptions s’est melées. Finalement, au debout du XVIIe siecle, on a choisi la solution radical et défi nitive. Mais si c’était certainement favorable pour l’empire moderne naissant?

  Mots-clés: inquisition, rois catholiques, morisques, Juifs, Espagne, pape, reconquista, intolérance, exil

  L’essaie de reprise de la couronne suédoise par Sigismond III de Pologne en 1600–1632

  L’objectif du présent article est de montrer les actions de Sigismond III de Pologne pour reprendre la couronne suédoise en 1600–1632. Ces actions étaient pris par voie militaire et aussi par voie diplomatique. Le souverain n’avait pas l’intention de rendre l’héritage perdu sans lutte. L’article présent aussi les essaies de gagner les alliés dans la lutte pour la couronne suédoise et les conceptions audacieuses de creér des alliances politiques.

  Mots-clés: Suede, Sigismond III, diplomatie, couronne suédoise

  L’importance de la communication pour le commerce grec a Lviv entre le XVIe et le XVIIe siecle. La multidimensionalité de ce probleme

  Le probleme de la communication est important pour une étude sur le commerce et l’activité des marchands a Lviv entre le XVIe et le XVIIe siecle. C’est un probleme multidimensional, traité comme un synonyme général pour communiquer – contacter, comme une action adresse aux objectifs particuliers. Dans la perspective d’une étude des étrangers, il défi ni mieux les priorités et le caractere d’une médiation ou la légation dans le commerce, qui échape de l’histoire, mais qui ont un impact fort sur elle. Dans cette perspective les relations entre le clergé et le monde de marchands de Lviv, organisé pres «le groupe de Korniakt» ont été montrées. Ensuite, les plates-formes d’interactions entre les familles commercials Aichinger, Jani, Vevelli, qui intégraient d’ailleurs des environnements s’étendant sur le secteur et cédant dans la politique. La communication de ce groupe atteignait les cours de Jagellons, Habsbourg, Ottomans et la principauté de Moldavie. L’article est basé en grande partie sur la littérature spécialisée. Néanmoins, la comparaison critique de la littérature spécialisée avec le texte source a montré les diff erences, apparemment pas importantes, mais essentieles pour ce discours. C’est pourquoi l’orientation de recherche concernant «la communication» exige la poursuite des recherches, en particulier avec plus grand acces de sources.

  Mots-clés: communication, commerce grec, commerce, espionnage, mission diplomatique

  Les réformes de la Commission Boni Ordinis de Lublin en matiere du fonctionnement du commerce et de l’artisanat (1781–1789)

  Sous le regne de Stanislas II Auguste il y avait beaucoup d’initiatives visant l’améliorations des conditions de vivre d’habitants des villes La formation de la Commission Boni Ordinis est intégrée a ce courant. L’auteur du présent article analise des actions de la Commission Boni Ordinis en matiere du fonctionnement du commerce et de l’artisanat. Il prouve que l’activité de Commiseurs ont été integrées aux tendentions réprésentant par une partie conservatiste de la noblesse, visant a maintenir le systeme guilde archaique. En conséquence les reglements de la Commission comportaient surtout les questions qui organisaient l’économie municipal et ne comportaient pas les questions plus larges concernant sa fonctionnement.

  Mots-clés: Commission Boni Ordinis, Lublin, XVIIIe siecle, corporations, commerce

  Zdzislaw Lubomirski - du maire de Varsovie régent pendant la Grande Guerre

  La Varsovie pendant sa histoire de vingt siecles a changé sa nationalité quelques fois. Pendant la Seconde Guerre Mondiale. Elle avait beaucoup de souff rances, qui était fi nis par la catastrophe de l’insurrection de Varsovie. Au debout de la guerre, elle a defendu héroiquement d’un attaque gérmanique. Le président, Stanislaw Starzynski était en tete de la defence. Quand le général Rommel a proposé de quitter la capitale, il a répondu: «Comme vous monsieur partage le destin de ses soldats, je resterai avec miens». Le seconde des présidents de la ville pendant les guerres, Zdzislaw Lubomirski a montré la meme amour fervant pour la Varsovie. Moins connu, mais pas moins mérité. D’autres circonstances, d’autre temps, la meme courage civile. La guerre de peuples l’a posé en tete de la nation. Les activités caritatives avant la guerre, et ensuite la présidence du comité de citoyens et fi nalement le maintien dans la capitale pendant une tentative ont fait que les Polonais l’ont vu comme le leader natural. L’entrée de l’Allemagne le 5 aout 1915 dans la capitale polonaise était un moment clé. Comme Starzynski vingt ans apres, Lubomirski n’a pas quitté la ville et a bienvenu les soldats de la Troisieme Reich comme un hôte. Dans mon article j’essaie de suivre le destin de Zdzislaw Lubomirski d’un moment ou les Russes ont quittés la capitale polonaise a l’act de 5 novembre. J’essaie de placer ses décisions politiques dans la lumiere de conditions et possibilités qui ont décidé de ses choix, et aussi dans le contexte plus vaste du monde de la Grande Guerre.

  Mots-clés: prince, président, activiste, chef, Varsovie

  La mortalité des prisonniers de guerre en 1914–1918 sur le territoire de la Prusse-Occidentale

  Au cours des premiers mois de la Premiere Guerre mondiale l’Allemagne sont confronté a un problemes des Russes pris en otage. Les succes inattendus de l’armée allemande a conduit a la nécessité de former un reseau des camps de prisonniers situés en dehors du front. Les premiers lieux d’aliénation ont été crées en Prusse-Orientale, en Prusse-Occidentale et en Poméranie. Des bâtiments provisoires dans les camps, un mauvais état sanitaire, des conditions atmospheriques diffi ciles, une mauvaise forme des prisonniers et des nombreuses blessures et maladies apportées d’un champ de bataille ont mené aux premiers déces des prisonniers. Au fi l du temps la mortalité des prisonniers a diminué, mais elle a atteint la culminassion pendant les derniers mois de la guerre grâce a l’épidémie de la grippe espagnole. Dans certains camps la mortalité a atteint meme 10–12% (la moyenne pendant le fonctionnement du camp). En 1914–1918 les prisonniers travaient aussi dans les commandos de travail, les sous-camps et les exploitations agricoles singulieres ou les usines diff usées en Prusse et en Poméranie. Le probleme de la mortalité des prisonniers n’est pas donc limité uniquement aux champs stationnaires.

  Mots-clés: Premiere guerre mondiale, 1914–1918, prisonniers de guerre, mortalité, déces, épidemies, maladies infectieuses, camps de prisonniers, stalag, ofl ag, Prusse-Occidentale, commandos de travail des prisonniers

  L’Association Gymnastique «Faucon» en Silésie en 1895–1921 – un rôle des activistes de faucon pendant les insurrections de Silésie en 1919–1921

  Le but principal de cette étude est une évaluation de l’activité vaste et complexe conduite par L’Association Gymnastique «Faucon» sur le territoire de Haute-Silésie en 1895–1921, considerant particulierement un impact d’une organisations sur un cours des insurrections de Silésie. «Faucon» était une de peu d’organisations ou il y avait la vie politique et culturelle indépendante de Polonais. Les traditions de L’Association Gymnastique «Faucon» remontent a le premier nid créé en 1867 a Lviv. En Haute-Silésie la premiere Association Gymnastique «Faucon» ont été créée a Bytom a l’initiative des activistes de Poznan. De la fi n de XIXe siecle a 1921 l’Association Gymnastique «Faucon» developait tres vite. Elle a pris part aux événements tres importants pour l’histoire de la Pologne, comme la création du scautisme polonais, le développement du sport polonais, l’activité paramilitaire en 1912–1914, l’impact sur la création du mouvement national polonais, la formation de l’armée bleue, l’organisation des grandes fetes nationales, (entre autres la réunion de Grunwald en 1910 a Cracovie), la préparation et le cours de l’insurrection de Grande-Pologne. En Silésie le rôle des activistes de «Faucon» était évident surtout pendant la période d’insurrections de Silésie. La participation de l’organisation de faucon dans les essaies de récupérer l’independence n’est pas présentée en detail, donc dans cet article j’allais présenter un impact de l’organisation de faucon sur des eff orts polonais visant a la récupérqtion l’independence, la vie sociale et politique polonaise en Haute-Silésie et aussi un impact de l’organisation de faucon sur l’activité politique et nationale des dirigeants polonais de Haute Silésie (par example Wojciech Korfanty, Józef Rymer, Józef Dreyza, Augustyn Świder) et montrer le rôle de cette organisation dans le reveil de la conscience nationale de Silésiens et dans l’organisation des structures insurrectionnels. Des études précedentes concernant l’activite de «Faucon» sur le territoire de la Pologne étaient limitées au rôle du sport, et surtout la gymnastique. Le sport, et surtout la gymnastique jouaient un rôle important dans l’activité de l’organisation (bien et vaste décrite), mais c’était premierement l’organisation nationale qui a visé a maintenir l’identité polonaise et préparé les authorités et la société a la lutte pour l’independence, donc montrer les actions des structures de l’organisation et des membres particuliers et le niveau dans lequel leurs actions ont infl uencé l’insurrection en Haute- Silésie sera la partie la plus importante de mon article. J’ai l’intention de présenter les aspects fondamentals qui concernent l’action insurrectionnele en Haute-Silésie répondant aux questions: est-que les insurrections étaient baséés dans le plupart sur l’Association Gymnastique «Faucon» ou l’Organisation Militaire Polonaise de Haute-Silésie? Quel était un impact des activistes de Grande-Pologne sur la création des organisations polonaises en Haute-Silésie? Les études d’historiens comme Andrzej Bogucki de Bydgoszcz, Eligiusz Niewiadomski, Zdzisław Pawluczuk, Anna Ryfowa et d’autres montrent que les nids de l’Association Gymnastique «Faucon» avaient un grand impact sur les gens et les environments liés avec eux. C’est tres important dans l’analyse telles problemes que les insurrections de Silésie. La dimension de l’organisation de Haute-Silésie est aussi importante. Cette organisation opérait jusqu’aux terrains de l’Odra. Au début du troisieme inserruction de Silésie le 2/3 mai 1921 elle a atteint le nombre de 265 nids de «Faucon» avec environ 20 000 membres. Les études précedentes ont prouvé l’engagement des members dans la vie des nids, leur relations avec les locaux et les structures insurrectionneles (l’insurrection de Grande-Pologne). Le rôle des activistes de «Faucon» dans les batailles pendant les insurrections de Silésie était aussi énorme, c’est pourquoi l’Organisation de Faucon a été recompensé par l’Ordre militaire de Virtuti Militari. En plus, apres l’établissement des frontieres les anciens activistes de «Faucon» ont pris beaucoup de postes prestigieux en Pologne libre. Józef Rymer a devenu le premier voivode de Silésie, Paweł Dombek a devenu le président de Chorzów et Wojciech Korfanty a devenu un député et le vice premier ministre. Cet article est un essaie de répondre au plus grand intéret de la société polonaise dans les insurrections victorieuses polonaises et l’histoire de Haute-Silésie face a la reinterpretation d’histoire, plus et plus dangereuse pour la Pologne, fait par les activistes du Mouvement d’Autonomie de Silésie.

  Mots-clés: l’Association Gymnastique «Faucon», Organisation de Faucon, «Faucon», insurrection de Silésie, Silésie

  Les relations entre les authorités communistes et l’orthodoxie en Russie (et URSS) en 1917–1945

  Cet article présent les méthodes utilisées par les authorités communistes dans la lutte avec l’église orthodoxe et une évolution qu’elle ont pris sous l’infl uence de la situation intérieure fl uctuente en Russie (et apres en URSS) L’utilisation du terme «relations» dans le titre de cet article exigait de montrer les relations bilatérales entre les croyants et les authorités Dans cet article j’ai montré une législation antireligieuse, des persécutions réeles, un aspect de propagande dans la lutte avec l’église orthodoxe et un dégel dans les relations entre l’orthodoxe russe et les authorité de l’USRR pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il y a une ordre chronologique dans mon article, parce qu’il constitute l’histoire de certain type. Toutefois, les problemes se chevauchent partiellement avec le chronologie des événements. Cela est le résultat d’un passage entre les étapes de la lutte avec l’église orthodoxe. Dans certains cas, je devais faire de petits revivals, c’est pourqoui ma narration n’est pas idéalement chronologique. Dans cet article on a essayé de montrer les relations entre les authorités communiste et l’église orthodoxe en Russie (et en USRR) d’une façon cohérente et clair pendant la période de la Révolution d’Octobre a la fi n de la Seconde Guerre Mondiale, sans éviter les problemes les plus importants.

  Mots-clés: église orthodoxe, orthodoxie, persécutions, reliques, athéisme, orthodoxie vivante, législation anti-orthodoxe

  Parlez, le bourreau – le Camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau dans les témoignages du commandant de Rudolf Höss

  Cet article vise a répresenter le Camp de concentration Auschwitz-Birkenau dans la perspective d’un fondateur et le premier commandant du camp Rudolf Höss Il y a beaucoup de relations et témoignages des anciens prisonniers concernant les camps de concentration et d’extermination. Malheuresement, on ne sait pas beaucoup comment les schutzstaff els les ont perçus. Les sources ont le grand impact sur ça – seulement certains d’équipage des camps on t écri leurs souvenirs, agendas ou témoignages. Apres la guerre, ils les ont souvent détruits, parce qu’ils avaient peur que les actes terribles qu’ils ont fait seraient révélés et causeraient leur condamnation. Les relations, qui ont surveçu, surtout celles apres la guerre, doit faire l’objet de critiques, parce que les schutzstaff els essaiaient de cacher leur participation a la machine nazie de concentration par rejeter la responsabilité sur leurs chefs ou par constater qu’ils ont seulement fait les ordres. Le présent source, l’autobiographie de Rudolf Höss a aussi fait l’objet de critiques. Il était confronté avec les relations des prisonniers, les actes archivales, de nombreuses monographies et la connaissance a l’égard du Camp de concentration Auschwitz-Birkenau. Grâce a ça il était possible de faire la lumiere sur les certains problemes qui n’étaient pas décrits clairement ou pas du tout conçernants les conditions de vivre dans le camp, les problemes administratifs et économiques rélatif a la gestion et l’agrandissement de Konzentrationslager Auschwitz, et aussi a la réalisation d’un projet nazi de concentration des Juifs – une solution fi nale d’un probleme de Juifs. Le but mentioné dans le titre – la présentation du camp dans la perspective du criminel et les authorités plus hautes dans le Camp de concentration Auschwitz-Birkenau est atteint. Cependant, il faut savoir que les schutzstaff els diff erents présentent les memes événements d’une façon diff erente. Un commandant observe les choses diff erents qu’un sentinelle ou un chef de crématorium. Beaucoup de relations et témoignages ont été décrits, donc ce sujet est toujours ouvert. Il convient donc d’attirer l’attention sur cet article, parce que grâce a lui on peut dessiner un portret psychologique d’un criminel de guerre – un fi ls rebelle, un mari et un pere modele, un soldat dévoué et un assassin bestial.

  Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, Auschwitz-Birkenau, Rudolf Höss, témoignages des fonctionnaires SS, victimes, solution fi nale d’un probleme de Juifs

  Les traîtres et les dissidents. Le rôle de médias dans la communication des authorités de Zimbabwe avec la sociéte depuis un moment de gagner la indépendance

  Le but de cet article est de présenter les circonstances de création l’organisation régional au sud de l’Afrique nommée la Conférence de coordination pour le développement de l’Afrique Australe (sigle en anglais SADCC) et l’impact déstabilisateur de la politique de la République d’Afrique du Sud sur leur activité. Suppression de la dépendance économique a la République d’Afrique du Sud était un de causes les plus importantes et un de défi s postérieurs. Créée en 1976 l’aliance informel des „pays frontaux”: Angola, Botswana, Mozambik, Tanzania et Zambia, visant a supporter les mouvements indépendantistes sur les terrains infl uencés par la République d’Afrique du Sud, a devenu une basse pour la fondation en 1980 de l’organisation de l’ensemble des pays frontaux et aussi de Lesotho, Malawi, Suazi et Zimbabwe. Les principes de SADCC ont conçerné surtout les solutions qui pourraient gagner l’independence économique a la République d’Afrique du Sud. Toutefois, les reformes effi caces n’étaient pas possibles en raison d’une manque de la stratégie générale du developpement. La situation des pays de SADCC était plus complique par la politique déstabilisatrice de Prétoria et le soutien des confl its en Angola, Mozambik et Zimbabwe qui avait un impact negatif sur les possibilités du developpement économique. Les changements positifs au sud de l’Afrique étaient liés a la fi n de la guerre froide et aux changements internationaux: l’abandonnement de l’Angora par les Cubains, la proclamation de l’independence de Namibia, la résignation du systeme de l’apartheid applicable a la République d’Afrique du Sud. Pour les pays de SADCC c’était le temps pour revaloriser les buts actuels. La valeur de l’aliance regional a survécu. En 1992 tous les pays de SADCC (depuis 1990 Namibia a aussi adjoint) ont proclamé la fondation de la nouvelle organisation: La Communauté de développement d’Afrique australe (sigle en anglais SADC), a laquelle la République d’Afrique du Sud a adjoint en 1994. Ses principles de fond étaient: la création du marché régional en franchise, et ensuite de la monnaie commune. Cepenedant il y avais de certains retards, ces buts sont réalisés.

  Mots-clés: SADCC, organisation, Afrique du Sud, la République d’Afrique du Sud, pays frontaux, apartheid, économie, politique, guerre froide

  Le réalisme ou le pol-réalisme? Les visions differentes de la Pologne populaire et du movement des catholiques progressifs dans l’oeuvre de Aleksander Bocheński et Józef Mackiewicz

  Józef Mackiewicz et Aleksander Bocheński étaient un des écrivains politique les plus importants et les plus visibles au XXe siecle: Leurs opinions, similaires entre les deux guerres, ont devenu complétements diff erentes en raison des événements de la Seconde Guerre Mondiale. Mackiewicz a préservé et dévélopé sa vision de la réalité politique d’avant-guerre, soulignant anti-communisme et le rôle nuisible des nationalisme. Bocheński a quitté son aversion au communisme pour l’affi rmation de la situation apres la conférence de Yalta sur les terrains polonais et la nécéssité d’une alliance de la nation polonaise avec les communistes polonaises et l’USRR au nom du réalisme politique. Mackiewicz a défi ni cette concéption comme pol-réalisme, une interprétation fausse de la situation politique, causée par un malentendu des fi ns de la politique soviétique et une indentifi cation fausse de l’USRR avec la Russie. Mackiewicz a considéré le mouvement des catholiques créé par Bocheński comme un facteur d’agence, agissant au nom du communisme. Bocheński, attaché a la percéption traditionnelle de la situation international, a négligé les problemes idéologiques. La défence d’une substance national était la chose la plus importante pour lui.

  Mots-clés: réalisme politique, pol-réalisme, communisme, Pologne populaire, USRR, association PAX

  De „la troisieme voie” au développement durable… Le rôle de l’encyclique Laudato Si’ dans le développement de la doctrine sociale de l’Église

  L’encyclique Laudato Si’ est considéré comme une act avancée ou meme révolutionnaire. La considération fonde du développement de la doctrine sociale de l’Église en matiere des sujets économiques doit contester ces constatations. Les problemes rélatif au developpement durable non seulement ne contestent pas les constatations contenues dans lex textes des prédécesseurs du pape François, mais ils aussi les dévélopent d’une façon créative. Ces réferences s’appliquent particulierement a l’enseignement de Benoît XVI. Le présent article vise a présenter en détail le rôle et le lieu de l’encyclique Laudato Si’ dans la fondation de l’enseignement social de l’Eglise Catholique.

  Mots-clés: developpement durable, doctrine sociale de l’Église, pape François, Laudato Si’, doctrines économiques

  Les rélations publiques et la communication sociale comme une des voies de la réalisation du paradigme des archives publiques

  La demande de modifi er le paradigme de cette science en la regle des archives publiques est plus et plus souvent présente dans l’archivistique mondiale et polonaise. Il consiste a ouvrir totalement sur l’utilisateur, répondre a ses attentes, supprimer l’attente passive d’un client et l’encourager a utiliser la ressource. Cette regle introduit de nouvelles attentes et tâches de l’institution, qui était créée seulement pour gagner, comptabiliser, rédiger, maintenir et partager les materiaux archivales. Cet article est divisé aux quelques parties. La premier vise a introduire les destinataires dans le sujet – présenter les principles et l’histoire courte de la regle des archives publiques, les relations publiques et la communication sociale. Dans la douzieme partie l’archive est traité comme l’institution avec l’environment particulier, qui (comme un des défi nitions dit) est la partie de la société avec laquelle l’institution a des relations. J’ai présenté donc ici les destinataires des communiqués des anciennes RP. La troisieme partie présente les activités rélatives aux RP des archives polonaises. Les relations sociales sont une sorte de dialogue. Elles sont basées sur un échange des communiqués entre des participants. Une des défi nitions dit que les RP sont l’art d’atteindre l’harmonie avec un environnement par une alience commune basée sur une information authentique et complexe. Les outils de RP utilisés d’une façon éclairée peuvent etre tres effi caces dans la pérception de l’institution, ses actions et des employés. Les outils de RP utilisés d’une façon contraire peuvent causer la clôture de l’environnement a un individu. Dans cette partie, j’ai parlé des outils des RP (l’idéntifi cation visuelle, l’organisation des événements, le contact avec les medias, l’activité éducative, e-RP – les sites Internet et les medias sociaux) et leur utilisation par les archives sur des exemples précis sans omition de la fonction importante – l’activité éducative.

  Mots-clés: communication sociale dans les archives, rélations publiques dans les archives, regle des archives publiques, paradigme de l’archivistique

  Cacher  Numer 18
  Numer 17
  Numer 16
  Numer 15
  Numer 14
  Numer 13
  Zeszyt 12
  Zeszyt 11
  Zeszyt 10
  Zeszyt 9
  Zeszyt 8
  Zeszyt 7
  Zeszyt 6
  Zeszyt 5
  Zeszyt 4
  Zeszyt 3
  Zeszyt 2
  Zeszyt 1