• „Koło Historii”
  Czasopismo naukowe studentów historii
  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ISSN 1505-8530

  Pierwszy numer „Koła Historii” ukazał się wiosną 1998 r., jako zbiór materiałów Koła Naukowego Historyków Studentów UMCS.
  Najnowszy, numer 26, to recenzowany periodyk naukowy, afiliowany z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  W procesie wydawniczym znajduje się aktualnie 27. numer czasopisma. Na recenzje i sprawozdania czekamy pod adresem: kolo.historii.knhs@gmail.com.

  Redakcja czasopisma
  • Skład redakcji 26. numeru "Koła Historii"

   Redaktor naczelny:

   Rafał Juściński

   Redaktor tematyczny:

   Paulina Gałat

   Redaktor tematyczny:

   Aleksandra Steciuk

   Redaktor językowy:

   Magdalena Janiszewska

   Redaktor językowy:

   Aleksandra Mudry


  Rada Naukowa
  • Alfabetycznie przedstawiony skład międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma "Koło Historii":

   Arkadiusz Adamczyk (UJK - Kielc)

   Alžbeta Bojková (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach – Słowacja)

   Cristina González Caizán (UW - Warszawa)

   Jörn Happel (Uniwersytet w Bazylei – Szwajcaria)

   Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk (UJK - Kielce)

   Krzysztof Kania (UMK - Toruń)

   Janusz Mierzwa (UJ - Kraków)

   Imre Molnár (Instytut Węgierski w Bratysławie – Słowacja)

   Ivan Monolatij (Narodowy Uniwersytet Przykarpacki w Iwanofrankiwsku - Ukraina)

   Xavier Móreno Juliá (Uniwersytet Rovira i Virgili Tarragona - Hiszpania)

   Jacek Piotrowski (UWr - Wrocław)

   Andrej Tóth (Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze – Czechy)


  Procedura recenzowania
  • Procedura recenzowania artykułów publikowanych na łamach czasopisma "Koło Historii" została opracowana na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego.

   1. Redakcja „Koła Historii” kieruje się w procesie recenzowania artykułów zasadami: profesjonalizmu, anonimowości, obiektywizmu, bezstronności, zachowania należytej staranności i unikania konfliktu interesów.

   2. Artykuły przysłane do publikacji w „Kole Historii” są kierowane do Redakcji, która dokonuje oceny zgodności nadesłanych materiałów z tematyką czasopisma.

   3. Redakcja, zgodnie z zasadą profesjonalizmu, kieruje nadesłane artykuły do recenzji przez niezależnych recenzentów w stopniu minimum doktora, specjalizujących się w danej tematyce.

   4. Podczas procesu recenzowania zachowywana jest poufność oraz zasada anonimowości (nie ujawnia się autorom artykułów nazwisk recenzentów).

   5. W celu zachowania obiektywizmu, bezstronności oraz w celu uniknięcia konfliktu interesów artykuły są przesyłane do recenzji osobom nie związanym żadnymi koneksjami z autorami.

   6. W celu zachowania zasady należytej staranności w przypadku stwierdzenia znaczącej różnicy w ocenie Redakcja kieruje artykuł do recenzji dodatkowej.

   7. Redakcja decyduje o przyjęciu do publikacji lub odrzuceniu artykułów.

   8. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji i decyzji Redakcji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu.

   9. Recenzje w formie pisemnej są przechowywane w aktach Redakcji przez okres dwóch lat.

   10. Każdy numer czasopisma "Koło Historii" zawiera opublikowane zestawienie nazwisk recenzentów dokonujących oceny artykułów daneg numeru.


  Redakcja czasopisma
  • Poniżej przedstawiamy wymogi dotyczące formatowania tekstów do półrocznika "Koło Historii"

   Wymogi redaktorskie:

   1. Objętość tekstu powinna mieścić się w przedziale 20-40 tys. znaków ze spacjami i przypisami.
   2. Treść artykułu prosimy pisać czcionką Times New Roman 12 z interlinią 1,5 wiersza, wyjustowane.
   3. Przypisy należy sporządzać czcionką Times New Roman 10 z interlinią 1,0 bez wcięcia, wyjustowane.
   4. Margines górny, dolny, lewy oraz prawy powinien wynosić 2,5 cm, natomiast wcięcie akapitowe 1,0.
   5. Do tekstu powinny być dołączone streszczenia w językach: polskim, angielskim i rosyjskim, sformatowane w następujący sposób: czcionka Cambria 10, interlinia 1.0, bez wcięcia, wyjustowane.
   6. Na początku dokumentu powinny znaleźć się informacje o autorze: imię i nazwisko, afiliacja uniwersytecka i miasto, adres mailowy oraz wyśrodkowany i pogrubiony tytuł artykułu.
   7. Zgłoszenie powinno zawierać zeskanowany formularz recenzencki, uzupełniony i podpisany przez pracownika naukowego w stopniu min. doktora.
   8. W zgłoszeniu powinna znaleźć się nota biograficzna napisana wg wytycznych redakcji.
   9. Artykuły powinny być zapisane w formacie .docx, .doc.
   10. Gotowe zgłoszenia należy przesłać na adres kolo.historii.knhs@gmail.com z dopiskiem KHXX (XX - preferowany numer) oraz inicjałami i tytułem artykułu w temacie maila.
   Zgłaszając tekst do "Koła Historii", autor oświadcza, że artykuł nie był dotąd nigdzie publikowany.

   Ułożenie tekstu:

   1. W lewym górnym rogu powinny znajdować się: imię i nazwisko autora tekstu, miasto i afiliacja, adres e-mail autora.
   2. Tytuł artykułu: Times New Roman 14, pogubiona, wyśrodkowane.
   3. Streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim: Cambria 10, interlinia 1.0, wyjustowane.
   4. Treść właściwa artykułu.
   5. Streszczenia i słowa kluczowe: angielskie, rosyjskie: Cambria 10, interlinia 1.0, wyjustowane.
   6. Bibliografia: Cambria 10, interlinia 1.0, wyjustowane.

   Formularz recenzji

   Wymogi redakcyjne

   Wytyczne do noty biograficznej
  Numer 26

  Numer 25

  Numer 24
  Numer 23
  Numer 22
  Numer 21
  Numer 20
  Numer 19
  Numer 18
  Numer 17
  Numer 16
  Numer 15
  Numer 14
  Numer 13
  Zeszyt 12
  Zeszyt 11
  Zeszyt 10
  Zeszyt 9
  Zeszyt 8
  Zeszyt 7
  Zeszyt 6
  Zeszyt 5
  Zeszyt 4
  Zeszyt 3
  Zeszyt 2
  Zeszyt 1